PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KOMIŽE

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena površina pdf
2.1. Promet pdf
2.2. Elektroenergetika, pošta i telekomunikacije pdf
2.3. Vodnogospodarski sustav pdf
3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja pdf
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf
3.3. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite pdf